นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 21,367 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 20 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
3 พ.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด(การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชู หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างจ้างทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับผู้พิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับผู้พิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๕๓๒๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 เม.ย. 64จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับระชาชนที่มาเฝ้ารับเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับระชาชนที่มาเฝ้ารับเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนพดล ปานบุตร ถึงคลองพม่า หมู่ที่ ๑(ช่วงที่ ๑) ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะเปียก) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๘๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.บ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายแม่น้ำฝากระดานฝั่งขวาถึงลาดพรมไม้แดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายแม่น้ำฝากระดานฝั่งขวาถึงลาดพรมไม้แดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา