นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 10,908 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อวันที่ ๕ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รายงานข้อมูลสถิติการให้่บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงประกาศรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบจ.มอบค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการ พนักงาน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการสแกน QR Code หรือ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 )
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ )
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อคู่มือการปฏิบัติงานกรณีร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ64
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาแและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การทำเสื้อมัดย้อม"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS
28 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
26 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๔
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา