เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB