เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด ประเภท เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรสำหรับปรับเกรดเกลี่ยวัสดุดินลูกรังและดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง, ดินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ไป-กลับ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB