เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศภ.ด.ส.3(เพิ่มเติม)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นธรรมาภิบาลอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติืกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-009 สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคล้าอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
“วันสตรีไทย” ประจำปี 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณภายในพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณภายในพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสีดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จำนวน 1 หลังอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสีดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จำนวน 1 หลังอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอำเภอคีรีมาศ ณ สระน้ำผุด หมู่ที่ 5 บ้านโว้งบ่ออบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
เงินเบี้ยยังชีพอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
กิจกรรม Big cleaning day วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB