นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 10,907 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร แชร์  
28 ก.ค. 63กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แชร์  
21 ก.พ. 63โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
14 ก.พ. 63กิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
19 ม.ค. 63โครงการร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
12 พ.ย. 62กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา  แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ด้านวิชาการ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แชร์  
5 ก.ย. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา แชร์  
27 ส.ค. 62โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
24 ส.ค. 62โครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ลูกรักฟันขาว ยิ้มสวย)  แชร์  
12 ส.ค. 62กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
9 ส.ค. 62กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62โครงการอบรมโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
28 ก.ค. 62กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
18 ก.ค. 62โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 60 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา