เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 150 คน ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่