เมื่อวันที่ 12-22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 1- 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน  เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ต่อไป