เมื่อวันที่ 12- 22 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที 1-11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย