เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

แชร์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563

การชำระภาษีป้าย

1.ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคมหรือป้ายใหม่แทนป้ายเดิม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้ง
2.การชำระภาษีป้าย
    ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ให้ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยชำระภาษีได้ที่กองคลัง งานจัดเจ็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบล


การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 

1.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จะทำการแจ้งแบบประเมินให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี ภายใน เดือนมิถุนายน 2563
2. เมื่อประชาชนผู้เสียภาษีได้รับแบบแจ้งประเมินแล้ว ให้นำมาชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ภายใน เดือนสิงหาคม 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.01s. 0.50MB