เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่