เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น นำโดย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่