ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่