เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นธรรมาภิบาล1430 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง3016 มี.ค. 63
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไป349 มี.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓2021 ก.พ. 63
กิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 25632714 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่4027 ม.ค. 63
โครงการร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635219 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256330314 ม.ค. 63
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน210 ม.ค. 63
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร210 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563208 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563422 ม.ค. 63
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2919 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ5119 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน3019 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน3519 พ.ย. 62
ประกาศการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่3319 พ.ย. 62
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่3319 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา 5912 พ.ย. 62
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่ 9029 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB