เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)211 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นธรรมาภิบาล5430 เม.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63)78 เม.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63)78 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง4516 มี.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓2621 ก.พ. 63
กิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 25633414 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่4827 ม.ค. 63
โครงการร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636419 ม.ค. 63
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน910 ม.ค. 63
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร910 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563308 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563522 ม.ค. 63
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ3319 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ6019 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน3719 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน3919 พ.ย. 62
ประกาศการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่3819 พ.ย. 62
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่4119 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา 7712 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB