เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)841 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นธรรมาภิบาล14330 เม.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63)568 เม.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63)598 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง22016 มี.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓9021 ก.พ. 63
กิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก 14 กุมภาพันธ์ 256311814 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่8827 ม.ค. 63
โครงการร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256321919 ม.ค. 63
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน4010 ม.ค. 63
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร3510 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563738 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 25636972 ม.ค. 63
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ7119 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ10919 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน6619 พ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน7319 พ.ย. 62
ประกาศการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่7719 พ.ย. 62
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่7819 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา 16112 พ.ย. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB