เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง15113 ต.ค. 61
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1116 ก.ย. 61
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ 8223 ส.ค. 61
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการสร้างรักสร้างพลังให้ผู้พิการ707 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561761 ส.ค. 61
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ21225 ก.ค. 61
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25616522 มิ.ย. 61
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 7217 พ.ค. 61
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.25616813 เม.ย. 61
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและจิตอาสาตำบลบ้านไร่ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนางประนอม มีสุโข...9328 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ "บัณฑิตน้อย" ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรีียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่6623 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน "การทำขนมไทย" ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่16214 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่6323 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี10328 พ.ย. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เรื่อง8823 พ.ย. 60
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และจิตอาสาตำบลบ้านไร่ รวมพลังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าบริเวณวัดบ้านไร่6522 พ.ย. 60
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนายเสน่ห์ พุ่มกลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่572 ต.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลงวันที่ 30 มีนาคม 25608730 มี.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 256011030 มี.ค. 60
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่7113 มี.ค. 60
ลำดับที่ 81-100 | 5/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB