นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 10,945 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ีประเมิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ก.ย. 63แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
29 ต.ค. 62แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่  แชร์  
25 ก.ย. 62แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ก.ค. 62ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย แชร์  
11 ก.ค. 62วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62ประวัติการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
10 ก.ค. 62 การประเมินกองทุนฯ แชร์  
10 ก.ค. 62กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
10 ก.ค. 62+แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ แชร์  
10 ก.ค. 62++แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
10 ก.ค. 62++แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
10 ก.ค. 62++แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
10 ก.ค. 62++แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แชร์  
10 ก.ค. 62++แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา