นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 11,030 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”
คำขวัญ


“ ตำนานบ้านเมืองโบราณแล้ว ผ้าทอเสื่อแห้วลังกาผืน
ไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญายังยั่งยืน แสนชุ่มชื่นผืนดินถิ่นอุดม ”
ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มต้นโครงสร้างชุมชนให้มีไฟฟ้าสว่าง น้ำใสสะอาดและการเชื่อมต่อถนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการขุดลอกคลอง ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในกักเก็บน้ำด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีภายในตำบล ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวและมีเอกลักษ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความอยากจน โดยดำเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประปาชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในตำบลบ้านไร่ ให้มีความสวยงามน่าอยู่อาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีการปลูกสำนึกที่ดีให้กับประชาชนให้รักถิ่นฐานบ้านเกิด ให้ความสำคัญกับบุตรหลาน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการภาครัฐที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน ดำเนินการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลบ้านไร่ การพัฒนาและส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขในชุมชน

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา