นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 10,977 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายธีระวัฒน์ วรรณบุตร

  ประธานสภาอบต.บ้านไร่

 • นายบำรุง เทียนบุตร

  รองประธานสภาอบต.บ้านไร่

 • พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ

  เลขานุการสภาอบต.บ้านไร่สมาชิกสภา

 • นายชิน รื่นรส

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายธีระศักดิ์ สุขสัมพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวยุพาภรณ์ ปานมั่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมศักดิ์ อินหล่อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมนึก นุเวที

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชัยมูล มะลิวัลย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาวนิสากร ถ้วนคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสุภาพร ราชอาสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสำราญ ด้วงบาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายนเรศ บุญทวี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสวรรค์ วังทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายราเชน ภู่รพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายวีระ ผลสมบูรณ์โชค

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายโปรด สุวรรณโสม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบรรเทา คเชนทร

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางอำนวย ปานมั่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 11
พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา