นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 10,903 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 • -ว่าง-

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่สำนักปลัด

 • นางสาวอรทัย จุลบุตร

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • นางศิริพร มีบุญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวนันท์นภัส ท้องฟ้า

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายอภิชัย ปรากฎวงษ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายอนุศาสตร์ ตุ่นใจ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายบุญเชิด จงกลม

  นักการภารโรง

 • นายวิชาญ เทียนบุตร

  พนักงานดับเพลิง

 • นายกล้าณรงค์ บุญทวี

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นางสาวมนทิรา สุขเจริญ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายศุภวิชญ์ ประจง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางเสน่ห์ สุวรรณทา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางวัชรี เทียนบุตร

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางณัฏฐยา ยิ้มแสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสุมิตรา บุญมาก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอารีรัตน์ เกตุขาว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปนัดดา กรองทอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายนรินทร์ จันทร์สิงห์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายประเสริฐ บุญชู

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.

 • นายจำเนียร คำทอง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นางสุกัญญา ช่วยชูเผ่า

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมคิด ทองหล่อ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นางวรรณี สายด้วง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวจารุวรรณ เจ็กเหล็ก

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวเจษฎาภรณ์ ขำพงศ์

  ครู

 • นางสาววิลัยวรรณ น้อยเอี่ยม

  ครู

 • นางสาววันนิษา สุวรรณรัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเยาวลักษณ์ บัวกล้า

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวพรรณี พรมชาติ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวอรทัย จุลบุตร

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นางสาวสำราญ รื่นรส

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายเกษม รื่นรส

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายกฤษณะ กาญจนา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการสังคม

 • พ.จ.ต.กมล เทียนบุตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสุมิตรา ใจตรง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา