เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.25621101
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562185
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562162
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562152
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562152
งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562174
ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง362

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB