เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256375
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562127
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 รอบเดือนเมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่951
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่948
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560 - 2562 (ไตรมาส 1-2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่952
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่951
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่946
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่961
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่954
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่951
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่955
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่964
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่965
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่971
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่953
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554-2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่973
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่1078
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่1150
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่845

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB