เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์19
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ14
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน14
คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์14
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.15
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)14
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14
ทะเบียนพาณิชย์474
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256215
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ส่วนที่11651
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ส่วนที่2538

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB