เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์123
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ119
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน118
คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์120
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.117
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)118
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง117

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB