เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์114
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ19
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน19
คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์19
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.19
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)19
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง18

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB