เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอศรีสำโรง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 30 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง และตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านซ่าน และตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เนื้อที่

ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 37.74 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 23,590 ไร่


ภูมิประเทศ

ตำบลบ้านไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ในฤดูฝนจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมส่วนในฤดูแล้งก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดน้ำในการทำการเกษตร


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนชื่อผู้นำ
1บ้านไร่ 266 282 548 275นายบำรุง เทียนบุตร
นายชิน รื่นรส
2บ้านไร่ 143 132 275 110นายธีระศักดิ์ สุขสัมพันธ์
3บ้านไร่ 271 353 624 256นางสาวยุพาภรณ์ ปานมั่น
4บ้านดอนจันทร์ 484 502 986 332นายสมศักดิ์ อินหล่อ
5บ้านไร่ 269 300 569 194นายสมนึก นุเวที
นายชัยมูล มะลิวัลย์
6บ้านแม่น้ำ 185 211 396 125นางสาวนิสากร ถ้วนคำ
นางสุภาพร ราชอาสา
7บ้านไร่ 205 237 442 151นางสำราญ ด้วงบาง
นายณเรศ บุญทวี
8บ้านบุ่งสัก 182 198 380 143นายธีรวัฒน์ วรรณบุตร
นางสวรรค์ วังทอง
9บ้านนาพง 136 160 296 95 นายราเชน ภู่รพ
10บ้านคลองชัด 133 135 268 84 นายวีระ ผลสมบูรณ์โชค
นายโปรด สุวรรณโฉม
11บ้านไร่ใต้ 258 248 506 158 นางอำนวย ปานมั่น
นายบรรเทา คเชนทร
รวม2,532 2,758 5,290 1,9230.02s. 0.75MB