นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 10,993 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

โดยสภาพทั่วๆ ไปการคมนาคมของตำบลบ้านไร่ค่อนข้างสะดวก ถนนสายสำคัญ ได้แก่

ถนนสายศรีสำโรง – บ้านไร่ ถนนสายบ้านไร่ – สระบัว
ถนนสายคลองป่าไผ่ – บ้านปากคลองแดน ถนนสายบ้านไร่ – บ้านปากคลองแห้ง
ถนนสายบุ่งสัก – บ้านปากคลองช้าง

จำนวนถนนในตำบลบ้านไร่

ถนนลูกรัง 109 สาย คิดเป็น 51.8 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 5 สาย คิดเป็น 18.1 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต 31 สาย คิดเป็น 10.4 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
- ตู้เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบออนไลน์ 5 แห่ง
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
-ปั๊มน้ำมัน จำนวน 17 แห่ง -โรงสี จำนวน 3 แห่ง
-อู่ซ่อมรถ จำนวน 9 แห่ง -ร้านตัดผม จำนวน 6 แห่ง
-ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง-ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 55 แห่ง
-ร้านจำหน่าย-ซ่อมเครื่องไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง -บ้านเช่า จำนวน 14 แห่ง
-เต็นท์รถ จำนวน 1 แห่ง -บริการตรวจสภาพรถ จำนวน 1 แห่ง
-เจียระไนพลอย จำนวน 1 แห่ง-ร้านจำหน่ายปุ๋ย,สารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 6 แห่ง
-ร้านสะสมวัสดุชำรุด จำนวน 1 แห่ง -บริการล้างอัดฉีด จำนวน 2 แห่ง
-ร้านไดนาโม จำนวน 1 แห่ง -ร้านจำหน่ายหิน ทราย ปูน จำนวน 1 แห่ง
-บริการสินเชื่อ จำนวน 3 แห่ง -ร้านบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 แห่ง

สถาบันการเงิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
-บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
-บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน 1 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง


- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น 131 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จำนวน 1 รุ่น 75 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) จำนวน 1 รุ่น 223 คน
- อปพร. จำนวน 4 รุ่น 176 คน
- กลุ่มอาชีพ จำนวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 20 กลุ่ม
- กลุ่ม อสม. จำนวน 11 หมู่บ้าน
- กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน


การไฟฟ้า

- ตำบลบ้านไร่ มีครัวเรือนที่มีีไฟฟ้าใช้ของส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98
- มีการบริการไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนครอบคลุม ทั้่ง 11 หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 34 แห่ง
- คลองชลประทาน 5 แห่ง
- ฝายต้นน้ำลำธาร 10 แห่ง
- บ่อบาดาลสาธารณะ 29 แห่ง
- บ่อบาดาลเอกชน 162 แห่ง

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา