นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 10,920 คน

สภาพสังคม
การศึกษา


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)
2. โรงเรียนบ้านไร่ฯ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)
3. โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)
4. โรงเรียนบ้านบุ่งสัก (ตั้งอยู่หมู่ที่ 8)
5. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านไร่ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5) จำนวน 1 แห่ง
7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการอ่านข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน จำนวน 12 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 – 11 และ อบต.)


ศาสนา


- วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- วัดบ้านไร่ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5)
- วัดดอนจันทร์ (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)
- วัดแม่น้ำ (วัดคงคาเมตตาราม) (ตั้งอยู่หมู่ที่ 6)


การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1)
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- มีอาสาสมัครสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน

อาชีพ

สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านไร่ มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น
- การเพาะปลูกข้าว การผลิตข้าวนาปี ปี 2558/2559

การผลิต
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่ปลูก (ไร่)ผลผลิตเฉลี่ย (ไร่)ผลผลิตรวม (ไร่)เกษตรกรที่ปลูก (ครัวเรือน)
1บ้านไร่ 89780 69.42 8
2บ้านไร่ 38780 29.64 3
3บ้านไร่ 2,150780 1,677.00 98
4บ้านดอนจันทร์ 3,701780 2,886.78 147
5บ้านไร่ 404780 315.12 20
6บ้านแม่น้ำ 993780 774.54 54
7บ้านไร่ 1,353780 1,055.34 68
8บ้านบุ่งสัก 1,698780 1,324.44 69
9บ้านนาพง 1,995780 1,556.10 110
10บ้านคลองชัด 2,104 780 1,641.12 79
11บ้านไร่ใต้ 2,619 780 2,042.82 75
รวม17,144 780 13,372.32 758

- การประมง
- การเลี้ยงสัตว์
- การทำสวน
นอกจากการเกษตรแล้วชาวตำบลบ้านไร่ยังทำงานรับจ้างทั้งในและนอกภาคเกษตรเป็นอาชีพเสริมด้วย นอกจากนี้ยังมีประชากรโดยเฉพาะ ในหมู่ที่ 1,2 มีอาชีพประกอบธุรกิจขนาดเล็กเป็นอาชีพหลักด้วย


พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา