เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- ตำบลบ้านไร่ มีครัวเรือนที่มีีไฟฟ้าใช้ของส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98
- มีการบริการไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนครอบคลุม ทั้่ง 11 หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 34 แห่ง
- คลองชลประทาน 5 แห่ง
- ฝายต้นน้ำลำธาร 10 แห่ง
- บ่อบาดาลสาธารณะ 29 แห่ง
- บ่อบาดาลเอกชน 162 แห่ง0.01s. 0.50MB